,,Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”


Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku od 70 lat legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym poprzez zapewnienie im wsparcia asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i towarzyszących im w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, także w sytuacjach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy zaznaczyć, iż zakres wsparcia asystenta nie obejmuje czynności związanych pełnieniem opieki nad osobą zależną w tym wykonywania czynności pielęgnacyjnych. 

Uczestnicy projektu otrzymują możliwość korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, realizowanych przez 7 dni w tygodniu w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego beneficjenta to 50 godzin w kwartale. 

Bezpłatne usługi asystenckie polegają na: animowaniu i wspólnym spędzaniu czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania podopiecznych; aktywizacji seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+ w domu (np. przy wspólnej rozmowie, czytaniu, przygotowywaniu posiłku itp.); towarzyszeniu w wyjściu na spacer, w dotarciu do rodziny, sąsiadów, znajomych oraz w inne miejsca wybrane przez uczestnika zadania, tj. punkty usługowe i handlowe, miejsca publiczne, instytucje finansowe, urzędy, placówki kulturalne, oświatowe i szkoleniowe, świątynie, cmentarze, podmioty lecznicze, gabinety lekarskie, ośrodki rehabilitacyjne i/lub terapeutyczne; pomocy w zakupach z aktywnym udziałem seniora i załatwianiu spraw urzędowych; nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych; korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, biblioteki, galerie, kina, teatry; wspólnym uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych itp. 

W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer infolinii 533161063 - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 10-14; wtorek, środa w godzinach od 14 do 18. Liczba uczestników projektu jest ograniczona, więc liczy się kolejność zgłoszeń.    

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, Fundacja Uśmiech oraz asystent.    

Zadanie publiczne, finansowane ze środków Miasta Krakowa.  

ważne dokumenty

Regulamin zadania publicznego ,,Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”

Szukaj